Moroz G (2023). “Phonetic fieldwork research and experiments with the R package phonfieldwork.” In Kobozeva I, Semyonova K, Kostyuk A, Zakharov L, Svetozarova N (eds.), «…Vperyod i vverkh po lestnitse zvuchashey». Sbornik statye k 80-letiyu Olgi Fyodorovny Krivnovoy [Festschrift in memoriam to Olga Fyodorovna Krivnova]. Buki Vedi, Moscow.

Moroz G (2020). Phonetic fieldwork and experiments with phonfieldwork package. https://CRAN.R-project.org/package=phonfieldwork.

Corresponding BibTeX entries:

 @InCollection{,
  title = {Phonetic fieldwork research and experiments with the R
   package phonfieldwork},
  author = {George Moroz},
  year = {2023},
  booktitle = {«…Vperyod i vverkh po lestnitse zvuchashey». Sbornik
   statye k 80-letiyu Olgi Fyodorovny Krivnovoy [Festschrift in
   memoriam to Olga Fyodorovna Krivnova]},
  editor = {I. M. Kobozeva and K. P. Semyonova and A. E. Kostyuk and
   L. M. Zakharov and N. D. Svetozarova},
  publisher = {Buki Vedi},
  address = {Moscow},
 }
 @Manual{,
  title = {Phonetic fieldwork and experiments with phonfieldwork
   package},
  author = {George Moroz},
  year = {2020},
  url = {https://CRAN.R-project.org/package=phonfieldwork},
 }